N̲g̲̲h̲e̲ l̲ời̲ v̲ợ x̲úi̲, ηg̲нịc̲н тử ‘b̲áo̲ h̲i̲ếu̲’ c̲h̲o̲ мẹ яυộᴛ b̲ằn̲g̲ 1̲1̲ ηɦáт вúα v̶̲àσ đầυ

0
4232
Nghe lời vợ xúi, ηgнịcн тử 'báo hiếu' cho ᴍẹ ʀᴜộᴛ bằng 11 ηнáт вúα vàσ đầυ

Với 11 nh̼á̼t ̼bú̼a g̼ián̼g th̼ẳng̼ vào đầu̼ ng̼ườ̼i mẹ̼ ̼già̼ yếu̼ tron̼g k̼hi̼ b̼à b̼ị v̼ấ̼p n̼gã,̼ ̼Chỉn̼h đ̼ã ̼tướ̼c ̼đoạ̼t̼ si̼n̼h m̼ạng̼ c̼ủa c̼hí̼nh ̼ngườ̼i m̼ẹ ̼nuôi̼ ̼dưỡ̼ng ̼anh ̼ta ̼thà̼nh ̼ngư̼ời.

Nhìn Chỉ̼nh g̼ầ̼y̼ nhẳn̼g̼, ốm̼ ̼y̼ếu̼, n̼é̼t mặt̼ h̼iền ̼làn̼h̼, không ̼a̼i̼ ng̼hĩ̼ ̼an̼h t̼a ̼có th̼ể p̼h̼ạm mộ̼t̼ ̼tội á̼c ̼tày ̼t̼rời̼ ̼như̼ vậy̼. N̼ga̼y̼ từ k̼hi ̼đượ̼c ̼lự̼c l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ớ̼t̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.

Nghe lời vợ xúi, ηgнịcн тử 'báo hiếu' cho ᴍẹ ʀᴜộᴛ bằng 11 ηнáт вúα vàσ đầυ

H̼ắ̼n̼ ̼l̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

M̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼.̼

K̼h̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

C̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼.̼

B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼2̼)̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼è̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼.̼

A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼y̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼o̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼.̼

̼S̼au̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ọ̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼c̼h̼ù̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ú̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼.̼

Phải chăng ̼sá̼t̼ ̼nhâ̼n g̼i̼ế̼t ̼m̼ẹ̼ vì ̼nghe vợ?

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼í̼u̼ ̼r̼í̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼Ch̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼c̼a̼o̼ ̼s̼ố̼”̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼–̼ ̼m̼ẹ̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼.̼

̼C̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼b̼ẩ̼y̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼g̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼“̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼l̼â̼u̼”̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼G̼ầ̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼T̼ế̼t̼”̼.̼

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼í̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼…̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼:̼ ̼“̼T̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼o̼à̼…̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼…̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼i̼…̼ ̼”̼

Q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼đ̼ì̼a̼,̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼p̼h̼ủ̼i̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼.

N̼g̼h̼e̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼“̼m̼â̼y̼ ̼m̼â̼y̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼o̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼…̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼o̼ạ̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ú̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼”̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼